Zarządzanie jakością QM

Dysponując nowoczesnym i szeroko rozwiniętym parkiem maszynowym firma OTOMATIC SMOLEC I WRONKA SP. J jest producentem maszyn do regeneracji i czyszczenia filtrów DPF oraz dostawcą komponentów metalowych dla przemysłu maszyn budowlanych, rolniczych, specjalnych i przemysłu kotlarskiego.

Analizując wyzwania i sygnały płynące rynku a także zapotrzebowanie firm OTOMATIC zidentyfikowała kluczowe potrzeby związane z produkcją i montażem wysoko przetworzonych komponentów dla różnych branż przemysłu.

Dzięki zapewnieniu odpowiedniej jakości usług i sprzedawanych wyrobów strategicznym celem firmy OTOMATIC SMOLEC I WRONKA SP. J jest utrzymanie zaufania i wysokiego poziomu zadowolenia klientów.

Politykę Jakości chcemy realizować poprzez:
• dostosowanie produktów do potrzeb rynku
• ciągłe podnoszenie poziomu satysfakcji klienta i doskonalenie
• rozwój firmy w obszarze technologii i przetwórstwa
• ciągły rozwój parku maszynowego
• podnoszenie kwalifikacji personelu
• poszerzanie kanałów dystrybucji w kraju i zagranicą
• optymalizację procesów produkcyjnych
• podnoszenie jakości produkowanych wyrobów

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i spełnienie wymagań prawnych. Niniejsza Polityka jest znana, zaakceptowana, zrozumiana dla zainteresowanych stron.

Zapewnienie jakości

KAŻDY Z NAS ODPOWIADA ZA JAKOŚĆ KOŃCOWĄ WYROBU
Bezpośredni wpływ na jakość mają pracownicy Produkcji, którzy wytwarzają nasze wyroby. Każdy z operatorów wpływa na to, w jaki sposób swoją pracę będzie mógł wykonać jego kolega/koleżanka na kolejnym etapie (klient wewnętrzny) produkcji oraz czy spełnione zostaną oczekiwania klientów (końcowych). Niedotrzymanie odpowiedniej jakości utrudni, wydłuży lub wręcz uniemożliwi wykonanie pracy na kolejnych etapach procesu. Jeżeli wada nie zostanie wykryta na kolejnych etapach, wówczas wadliwy produkt trafi do klienta, generując reklamacje i koszty.

Naszym celem jest ujawnianie problemów. Podczas ich wystąpienia zawsze informujemy przełożonego i postępujemy zgodnie z planem eskalacji problemów. Dla sytuacji niestandardowych firma opracowała zbiór “planów awaryjnych”, którymi posłuży się gdy zajdzie taka potrzeba. Plany uwzględniają takie zdarzenia jak klęski żywiołowe czy niezdolność do pracy maszyn krytycznych.

Stosujemy jasny schemat postępowania z wyrobem niezgodnym.
I-02-P Instrukcja prawidłowego wypełniania kart identyfikacji towaru i postępowania z wyrobem niezgodnym

Nadzór nad narzędziami kontrolno-pomiarowymi:
- Narzędzia kontrolno-pomiarowe w naszej firmie podlegają wzorcowaniu przez zewnętrzne labolatorium
- lub sprawdzeniu zgodnie z wewnętrznym protokołem
- nadzorowi podlegają również miary zwijane
- każdy pracownik odpowiada za stan narzędzi pomiarowych

Narzędzia posiadają odpowiednie naklejki, które ułatwiają nadzór nad zbliżającym się terminem sprawdzenia lub wzorcowania sprzętu K-P.

Wprowadzonym standardem do zapewnienia jakości i zgodności produktu na danym etapie produkcyjnym są KARTY TECHNOLOGII I PLANY KONTROLI.

CSR - Customer Special Requirements - charakterystyki specjalne / specjalne wymagania Klienta - są to wszystkie dodatkowe wymagania Klienta odnoszące się do wymiarów, powierzchni, krawędzi, sposobów wykonania, mocowania, malowania, obróbki itd. Ujęte są w planach kontroli i kartach technologicznych, matrycy pakowania.

System 5S

1. SORTOWANIE
Usunięcie ze stanowiska pracy wszystkiego, co zbędne do pracy w danym momencie
2. SYSTEMATYKA
Oznakowania wyposażenia i umieszczenia w wyznaczonych miejscach
3. SPRZĄTANIE
Porządkowanie stanowiska pracy oraz organizacja środków czystości
4. STANDARYZACJA
Określenie standardów rozmieszczenie dla wyposażenia stanowiska
5. SAMODYSCYPLINA
Wyrobienie nawyku przestrzegania pierwszych czterech S

Zasady leżące u podstaw 5S obejmują ergonomię miejsca pracy,  czystość i eliminację nadmiarowych elementów, standaryzację, promowanie komunikacji wizualnej oraz, co najważniejsze, poprawę bezpieczeństwa.

Celem praktyki 5S jest zaprowadzenie i utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Praktyki 5S są jednym z fundamentów tworzenia środowiska pracy sprzyjającego działaniom projakościowym, co przekłada się na efektywność procesów.

Nadzór nad niezgodnościami
Działania korygujące

Wdrożone narzędzia jakościowe służące do rozwiązania problemów, analizy ich źródeł i wdrożeń działań korygujących i zapobiegawczych:

- RAPORT 8-D - jest to usystematyzowana forma rozwiązywania problemu i ciągłego doskonalenia organizacji. Standardowe 8 punktów analizy pozwala na skuteczne znalezienie przyczyny oraz ustalenie działań korygujących i prewencyjnych.

1D
Grupa robocza
2D
Opisanie problemu
3D
Akcja natychmiastowa
4D
Przyczyna
5D
Akcja korekcyjna
6D
Weryfikacja akcji korekcyjnej
7D
Akcja zapobiegawcza
8D
Ocena i zamknięcie 8D

- ANALIZA 5WHY - służy do szybkiej analizy niezgodności i wdrożenia natychmiastowych działań korygujących. Formularze 5WHY znajdują się w kuwecie przy biurze Kierowników produkcji.
Wypełniony arkusz analizy 5WHY trafia do Kierownika Produkcji, który następnie przekazuje go do Działu Jakości.

- LEKCJA JEDNOTEMATYCZNA - to wizualna forma zakomunikowania problemu. Tablica lekcji jednotematycznych znajduje się w przejściu obok biura Kierowników Produkcji.

Stopka redakcyjna

Polityka prywatności

2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Skontaktuj się z nami

E-mail: info[at]otomatic.pl

ul. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów
Poland

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram